O osebni asistenci…

osebna asistenca header

Upravičenci do osebne asistence

Upravičenec do osebne asistence je oseba, ki:

· zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev

· je državljan RS s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v RS

· je star od 18 do 65 let

· živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in

· potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

Postopek za uveljavljanje osebne asistence

· Potencialni uporabnik osebne asistence vloži vlogo za priznanje pravice do osebne asistence na pristojnem centru za socialno delo - CSD (obrazec vloge je na spletni strani MDDSZ). Vlogi ni potrebno prilagati dokazil o invalidnosti, uporabnik pa mora navesti, zakaj potrebuje osebno asistenco.

· Na podlagi vloge ga na domu obišče strokovna komisija in z njim opravi razgovor ter z uporabo standardiziranega ocenjevalnega orodja ZOjA pripravi mnenje o številu ur in vsebini osebne asistence, ki jo uporabnik potrebuje.

· CSD na osnovi mnenja izda odločbo (in vrednotnico) o pravici do osebne asistence.

· Uporabnik si potem sam izbere izvajalca osebne asistence in z njim pripravi izvedbeni načrt glede konkretnega izvajanja osebne asistence (12. člen Pravilnika o osebni asistenci), ki ga posreduje centru za socialno delo.

· Uporabnik mora pri izvajalcu osebne asistence, ki ga sam izbere, opraviti tudi usposabljanje. Uporabnik si sam izbere izvajalca osebne asistence in tudi osebnega/ne asistenta/asistente, zaposlene pri izvajalcu. Z izvajalcem osebne asistence kot tudi z osebnim asistentom se dogovori o načinu, času in drugih vprašanjih izvajanja osebne asistence.

· Cena za izvajanje storitev osebne asistence se izračuna na podlagi metodologije za izračun cene, ki je v pravilniku.

Vsebina storitve

Program obsega naslednje storitve, ki se po prioriteti izvajanja opravljajo v naslednjem zaporedju:

· Osebna nega in pomoč pri vseh življenjskih aktivnostih: pomoč pri jutranjem vstajanju (umivanje, kopanje oz. tuširanje, britje, uporaba sanitarij, oblačenje, priprava zajtrka, itd.), pomoč pri pitju in hranjenju, pomoč pri aplikaciji zdravil (po navodilih uporabnika),

· Gospodinjska pomoč: prinašanje pripravljenega obroka oziroma pomoč pri pripravi in kuhanju obroka po navodilih uporabnika, spremstvo in pomoč pri nakupih, pomivanje in pospravljanje uporabljene posode, pospravljanje in čiščenje bivalnega dela prostorov in odnašanje smeti, pranje, likanje in zlaganje perila.

· Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: spremljanje uporabnika k zdravniku in pri opravljanju drugih nujnih obveznosti (plačilo položnic, urejanje obveznosti na državnih in drugih institucijah itd.), spremljanje uporabnika pri prosto časovnih aktivnostih, branje dnevnih časopisov, pomoč pri uporabi osebnega računalnika, pomoč pri pisanju in izpolnjevanju vlog ali obrazcev po navodilih uporabnika.

· Asistenca na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu: pomoč pri izvajanju aktivnosti, ki jih uporabnik potrebuje pri izobraževanju (pomoč pri urejanju zapiskov, spremstvo v izobraževalne in druge institucije, itd.), nameščanje delovnih sredstev in predmetov dela, pomoč pri lažjih administrativnih delih: kopiranje, vlaganje v fascikle, itd.

Cilj storitve

Naš cilj je zagotoviti podporo posamezniku pri izvajanju tistih aktivnosti, vezanih na vključevanje v družbo, ki jih sami ne morejo izvajati zaradi vrste in stopnje invalidnosti. V Zavodu Žan si prizadevamo za zagotavljanje kakovostnega kadra, prilagajamo se potrebam posameznikov ,da bo z osebno asistenco njihovo življenje v čim večjem obsegu aktivno in neodvisno.

Naš cilj je, da se tako zaposleni kot uporabniku v našem zavodu čutijo slišane in upoštevane.